หลักการใช้ Gerund

         เมื่อนำมาประกอบในประโยคอาจวางไว้หน้า กลาง หรือ หลังประโยคตามความประสงค์ของผู้พูด เช่น

               Smoking has been unpopular.     การสูบบุหรี่กลายเป็นสิ่งล้าสมัยแล้ว

               Forgive my interfering you.         ขออภัยที่ฉันรบกวนคุณ

               My favourite activity is singing      กิจกรรมโปรดของฉันคือการร้องเพลง

1. กริยาต่อไปนี้ตามด้วย gerund (กริยาเติม ing)

      admit  (ยอมรับ)               appreciate  (ซาบซึ้ง)     avoid (หลีกเลี่ยง)
     compare  (เปรียบเทียบ)      confess   (สารภาพ)      consider (พิจารณา)
     delay (ทำให้ช้า)               deny  (ปฏิเสธ)            detest    (รังเกียจ)
     dislike (ไม่ชอบ)               enjoy   (สนุก)             escape (หลบหนี)
     excuse (แก้ตัว อ้าง)           fancy (นึก จินตนาการ)     finish (เสร็จ)
     forgive  (ยกโทษ)             imagine (จินตนาการ)      involve (เกี่ยวข้อง)     
     mention (อ้างถึง)              mind (รังเกียจ)              miss  (พลาด)                     
     practice (ฝึกฝน)              postpone(เลื่อน)          recognize  (จำได้)    
     recollect  (ย้อนระลึก)         report (รายงาน)            resent  (ขุ่นเคือง)     
     resist (ต้านทาน)               risk (เสี่ยง)                 suggest (แนะนำ)
     stop   (หยุด)

        Example

       Suddenly everybody stopped talking. There was silence. ทันใดนั้นทุกคนก็หยุดคุย มีแต่ความเงียบ
        I’ll do the shopping when I’ve finished cleaning the flat.         ฉันจะไปฃื้อของเมื่อฉันทำความสะอาดที่พักเสร็จ
        I don’t fancy going out this evening      ฉันไม่อยากออกไปข้างนอกเย็นนี้
2. เราใช้ –ing หลังกริยาต่อไปนี้

   give up (=stop)             carry on / go on (= continue)
   put off (= postpone)        can’t help
   keep or keep on (= do something continuously or repeatedly)
   can’t bear                   can’t stand             
   to be worth                  It’s no use…..

     Example

            Paula has given up smoking.
            We must do something. We can’t go on living like this! (or…..carry on living….)
3. กริยาต่อไปนี้ ใช้โครงสร้าง verb + ing หรือ verb + object + to….

     advise (แนะนำ)         recommend (แนะนำ)         
     encourage (สนับสนุน)  allow (อนุญาต)      permit  (ยอมให้ อนุญาต)  forbid (ห้าม)

 

verb + ing ( without an object ) verb + object + to……
I wouldn’t recommend staying in that hotel.She doesn’t allow smoking in the house I wouldn’t recommend anybody to stay in that hotel.She doesn’t allow us to smoke in the house

  4. กริยาต่อไปนี้ตามได้ทั้ง Infinitive และ gerund
                  a) ไม่ว่าจะตามด้วย infinitive หรือ gerund ความหมายจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ได้แก่

advise (แนะนำ)         attempt (พยายาม)      bear (ทน)          
begin  (เริ่มต้น)         cease  (หยุด)           continue   (ทำต่อ)
dislike  (ไม่ชอบ)        fear (กลัว)                hate (เกลียด)
intend   (ตั้งใจ)         learn   (เรียนรู้)          like  (ชอบ)      love  (รัก)               omit  (ละเลย)             plan  (วางแผน)   
prefer   (ชอบ)           propose (เสนอ)         start (เริ่มต้น)

               Example
            I can’t bear   to eat       that stuff. ฉันทนไม่ได้ที่จะกินของเหลือนั้น
                            eating
           They intend  to go  to the beach every summer. พวกเขาตั้งใจจะไปชายทะเลทุกฤดูร้อน
                               going
                   b) เมื่อตามด้วย Infinitive หรือ gerund แล้ว ความหมายจะต่างกัน ได้แก่    กริยาต่อไปนี้
                        1. forget ลืมไป           + v.ing ( เมื่อเหตุการณ์ทำไปแล้ว )
                           remember จำได้      + to + infinitive ( เมื่อเหตุการณ์ยังไม่ได้ทำ )
                           regret เสียใจ
                           stop หยุด                                                                                   

                Example
                           Don’t forget to wake me up at nine tomorrow morning. (future action)
                           I shall never forget meeting Mr. Brown at the party last year. (past action)
                           Do you regret lending Grace the money? (past action)
                      2. hate เกลียดชัง    love รัก      + v. ing ( เป็นการกระทำที่เป็นประจำ, นิสัย )
                         like ชอบ  prefer ชอบมากกว่า   to + v.1 ( เป็นเงื่อนไขบางเวลาเท่านั้น )
        Example   
Christopher likes skiing.   (เป็นนิสัยของเขา ทำเป็นประจำ) 
 I like to check my work carefully before I hand it in. (ในตอนนี้)        

5. preposition ทุกตัว ใช้กิริยาเติม ing (gerund) ตามหลัง

    Thank you for helping me.
    I am interested in studying in the USA.
    My brother is good at singing,
    Mary is interested in news and she thinks of becoming a reporter

                                     

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: