หลักการใช้ Infinitive with to

หลักการใช้ Infinitive with to

  1.  แสดงความปรารถนา ขอร้อง หรือ คำสั่ง

             Verb + to infinitive

    เช่น He asked me to wash his car. (ขอร้อง)

    2. แสดงวัตถุประสงค์ หรือ เหตุผล

   เช่น She gets up early to see the sunrise.

    3. ปกติถ้าแสดงวัตถุประสงค์ทั่วๆ ไป จะใช้ for + gerund

     เช่นA knife is a tool for cutting with.

    แต่ถ้าแสดงวัตถุประสงค์เฉพาะจะใช้ ‘to’ infinitive

    เช่น I want a knife to cut the bread with.

    4. เป็นคำสั่งหรือหน้าที่ หรือแผนการที่มีความหมายว่าต้องกระทำ

              to be + ‘to’infinitive

       Peter and Ann are to get married next month. (แผนการ)

    5. แสดงอนาคตอันใกล้   to be about + ‘to’ infinitive

                They are about to start.

    6. ใช้กับ the first, the second…+ ‘to’ infinitive

the last /theonly……                                             

เช่น  I love parties : I ‘m always the first to come.       (=who come)

   7. แสดงกริยานั้นๆ ถูกกระทำ       noun + ‘to’ infinitive

   She has homework to do. (that she must do)

   8.ใช้กับ adj. ที่แสดงคุณสมบัติของนามที่มาข้างหน้า   adjective

ดังกล่าว   เช่น careless, good , honest, kind, nice, selfish, silly , stupid, wise etc.

adjective + of+ pronoun (noun) +’to’ infinitive

เช่น It is nice of her to help me.

    9. ใช้ตามหลัง adjective ที่แสดงอารมณ์ เช่น amazed, dis appointed, surprised , sad   เช่น I was surprised to meet Gere here.

    10. ใช้กับ too    too + adj/adv. + ‘to’infinitive

    เช่น  No one is too old to learn.

    11. ใช้กับ enough  adj./adv. + enough + ‘to’infinitive  

        เช่น  Ann is tall enough to reach the top shelf.

enough + noun + ‘to’ infinitive

เช่น  We have not enough time to see the movie.

     12. ใช้กับ so…….as   so + adj./adv. + as + ‘to ‘infinitive                                     

เช่น   Tom was so careless as (careless enough) to leave his house unlocked..

1. กริยาต่อไปนี้ ถ้าตามด้วยกริยาอีกตัว จะอยู่ในโครงสร้าง Verb +       to……….(infinitive)

afford           agree          aim                attemt 

Arrange         decide        deserve   fail 

Forget              hope           learn         manag

offer                    plan          promise     refuse 

threaten

       Example                                                                                                                                                                                             It was late, so we decided to take a taxi home.

Simon was in a difficult situation, so I agreed to lend him some money.         

2. กริยาต่อไปนี้ ตามด้วย Verb + to หรือ Verb + object +    to…

ask               beg          expect           help         
mean(=intend)          would            hate 

Would like     would love        would prefer

           Example

 
verb + to….. verb + object + to……
We expected to be late. We expected Tom to be late.
Would you like to go now?     Would you like me to go now?
3. กริยาต่อไปนี้ ใช้โครงสร้าง verb + object + to……
 

enable             force       get  

(=persuade, arrange   for)         
invite           order        persuade          

remind        teach        tell        warn

 

                 Example

        Can you remind me to phone Ann tomorrow? 

Who taught you to drive?
   I didn’t move the piano by myself. I got some body to help me.

 

Example                                                                                                                                                                                      It was late, so we decided to take a taxi home.

Simon was in a difficult situation, so I agreed to

  lend him some money

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: